เว็บไซต์ สินธุ์แพรทอง.ไทย โดย ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสินธุ์แพรทอง ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง โดยมี  มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค การผลิตเว็บไซต์

เครือข่ายสินธุ์แพรทอง เป็นองค์กรชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวของคนใน ต.ลำสินธุ์ เพื่อแก้ปัญหาสาธารณะของภายในชุมชน โดยชุมชน กำหนดพื้นที่ระดับตำบลเป็นตัวตั้ง ใช้องค์กรชุมชนเป็นแกนหลักของการขับเคลื่อนงาน และมุ่งสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามวิถีพอเพียง

เว็บไซต์ สินธุ์แพรทอง.ไทย มีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ เครือข่ายสินธุ์แพรทอง เป็นที่บันทึกและเผยแพร่ฐานข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ของชุมชน ผ่านสื่อออนไลน์โดยใช้ ชื่อโดเมนภาษาไทย อันสื่อความหมายได้ชัดเจน ไม่ต้องสะกดเป็นชื่อภาษาอังกฤษ