“การจัดการด้านอาชีพและรายได้ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน”

ด้วยตระหนักดีว่าการสร้างอาชีพและรายได้ตามวิถีของชุมชน จะสามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่คนในชุมชนได้ จึงได้มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดการด้านอาชีพและรายได้ เพื่อพัฒนาให้คนในชุมชนมีอาชีพ มีรายได้ อันนำไปสู่ คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

มี 9 จุดการเรียนรู้

จุดที่ 3 โรงผลิตน้ำดื่มชุมชน
จุดที่ 21 กลุ่มขนมจีน
จุดที่ 28 พริกแกงตำมือ (ธารน้ำใส)
จุดที่ 32 สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านลำสินธุ์
จุดที่ 40 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์
จุดที่ 18 วิสาหกิจชุมชนสินธุ์แพรทอง
จุดที่ 24 ศูนย์รวบรวมผลผลิตและกระจายสินค้า
จุดที่ 29 วิสาหกิจชุมชน (ป่าเขียว)
จุดที่ 38 วิสาหกิจชุมชน สตรีเกษตรพัฒนา
แผนผังการจัดการเรียนรู้ 5 ห้องเรียน 40 จุดการเรียนรู้