“การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเอง”

การบริหารจัดการต้นทุนทางธรรมชาติภายในชุมชน พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างการมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

มี 4 จุดการเรียนรู้

จุดที่ 26 ถ้ำพระพุทธวิหาร
จุดที่ 36 ฝายชลอน้ำคลองโสดแนม
จุดที่ 34 สายน้ำมีชีวิตบ้านขาม
จุดที่ 37 น้ำตกโตนแพรทอง
แผนผังการจัดการเรียนรู้ 5 ห้องเรียน 40 จุดการเรียนรู้