“การจัดการพื้นที่สาธารณะในชุมชนของตนเอง”

การบริหารจัดการต้นทุนภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์ อย่างยั่งยืนนั้นชุมชนต้องเป็นผู้บริหารจัดการด้วย ตนเอง เพื่อเป็นการสืบสานรากเหง้าของพื้นถิ่นไปสู่ การเรียนรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน

มี 8 จุดการเรียนรู้

จุดที่ 23 ประวัติศาสตร์ชุมชน “ถังแดง”
จุดที่ 11 วิทยุชุมชน
จุดที่ 19 จุดกระจายสินค้า Farm Shop
จุดที่ 17 อาคารแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
จุดที่ 12 ห้องประวัติศาสตร์ชุมชน
จุดที่ 13 ห้องปฏิบัติการสารสนเทศ
จุดที่ 1 ลานวัฒนธรรม
จุดที่ 2 ตู้อบสมุนไพร
แผนผังการจัดการเรียนรู้ 5 ห้องเรียน 40 จุดการเรียนรู้