“การจัดการตนเองตามแนวทางวิถีพอเพียง” 

การจะเริ่มต้นจัดการกับสิ่งใด ๆ ได้นั้น สิ่งสำคัญ คือ เราต้องจัดการกับตัวของเราเองให้ได้เสียก่อน จึงจะ นำพาไปสู่การจัดการที่ใหญ่ขึ้นได้

มี 5 จุดการเรียนรู้

จุดที่ 14 ครัวเรือนต้นแบบแปลงเกษตรอินทรีย์ โดย จำรูญ เพิ่มบุญ
จุดที่ 16 ครัวเรือนต้นแบบ 1 ไร่พอเพียง โดย ธำรงค์ บุญรัตน์
จุดที่ 31 ครัวเรือนต้นแบบด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน โดย ปุก ชัยสิงห์
จุดที่ 15 ครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดย อุษาวดี บุญดำ
จุดที่ 30 ครัวเรือนต้นแบบด้านสุขภาพ โดย หนูเอียน หมานมา
แผนผังการจัดการเรียนรู้ 5 ห้องเรียน 40 จุดการเรียนรู้