ห้องเรียนการท่องเที่ยวชุมชน

“การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเอง” การบริหารจัดการต้นทุนทางธรรมชาติภายในชุมชน พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างการมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน มี 4 จุดการเรียนรู้

ห้องเรียนชุมชนวิถีพอเพียง

“การจัดการตนเองตามแนวทางวิถีพอเพียง”  การจะเริ่มต้นจัดการกับสิ่งใด ๆ ได้นั้น สิ่งสำคัญ คือ เราต้องจัดการกับตัวของเราเองให้ได้เสียก่อน จึงจะ นำพาไปสู่การจัดการที่ใหญ่ขึ้นได้ มี 5 จุดการเรียนรู้

ห้องเรียนวิสาหกิจชุมชน

“การจัดการด้านอาชีพและรายได้ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน” ด้วยตระหนักดีว่าการสร้างอาชีพและรายได้ตามวิถีของชุมชน จะสามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่คนในชุมชนได้ จึงได้มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดการด้านอาชีพและรายได้ อ่านเพิ่มเติม

ห้องเรียนชุมชนจัดการตนเอง

“การจัดการพื้นที่สาธารณะในชุมชนของตนเอง” การบริหารจัดการต้นทุนภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์ อย่างยั่งยืนนั้นชุมชนต้องเป็นผู้บริหารจัดการด้วย ตนเอง เพื่อเป็นการสืบสานรากเหง้าของพื้นถิ่นไปสู่ การเรียนรู้ร่ว อ่านเพิ่มเติม

ห้องเรียนพลังงานทดแทน

“การจัดการทรัพยากรในพื้นที่ของตนเอง” ตำบลลำสินธุ์เริ่มต้นจากส่งการนำตัวแทนของตำบลไปศึกษาดูงานในหลายพื้นที่ที่มีการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทน ก่อนจะนำความรู้กลับมาประยุกต์ทำเทคโนโลยีของตัวเองขึ้น เป้าหม อ่านเพิ่มเติม