ห้องเรียนการท่องเที่ยวชุมชน

“การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเอง” การบริหารจัดการต้นทุนทางธรรมชาติภายในชุมชน พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างการมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน มี 4 จุดการเรียนรู้

ห้องเรียนชุมชนวิถีพอเพียง

“การจัดการตนเองตามแนวทางวิถีพอเพียง”  การจะเริ่มต้นจัดการกับสิ่งใด ๆ ได้นั้น สิ่งสำคัญ คือ เราต้องจัดการกับตัวของเราเองให้ได้เสียก่อน จึงจะ นำพาไปสู่การจัดการที่ใหญ่ขึ้นได้ มี 5 จุดการเรียนรู้

ห้องเรียนวิสาหกิจชุมชน

“การจัดการด้านอาชีพและรายได้ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน” ด้วยตระหนักดีว่าการสร้างอาชีพและรายได้ตามวิถีของชุมชน จะสามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่คนในชุมชนได้ จึงได้มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดการด้านอาชีพและรายได้ อ่านเพิ่มเติม

ห้องเรียนชุมชนจัดการตนเอง

“การจัดการพื้นที่สาธารณะในชุมชนของตนเอง” การบริหารจัดการต้นทุนภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์ อย่างยั่งยืนนั้นชุมชนต้องเป็นผู้บริหารจัดการด้วย ตนเอง เพื่อเป็นการสืบสานรากเหง้าของพื้นถิ่นไปสู่ การเรียนรู้ร่ว อ่านเพิ่มเติม

ห้องเรียนพลังงานทดแทน

“การจัดการทรัพยากรในพื้นที่ของตนเอง” ตำบลลำสินธุ์เริ่มต้นจากส่งการนำตัวแทนของตำบลไปศึกษาดูงานในหลายพื้นที่ที่มีการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทน ก่อนจะนำความรู้กลับมาประยุกต์ทำเทคโนโลยีของตัวเองขึ้น เป้าหม อ่านเพิ่มเติม

ห้องพักเตาเผาถ่าน

แต่เดิม อุทัย บุญดำ (พ่อเล็ก) และ อุษาวดี บุญดำ (แม่สร้อย) ประกอบอาชีพรับซื้อไม้ ไม้เกรดดีจะส่งไปกรุงเทพฯ ด้วยรถ 6 ล้อ ปลายไม้จะส่งให้คนก่อสร้างสะพาน ส่วนตอไม้ กิ่งไม้ จะนำมาเผาถ่าน โดยได้เช่า เต อ่านเพิ่มเติม

อาคารพอเพียง

อาคารพอเพียง 1 สร้างขึ้นปลายปี 2558 โดยการสนับสนุนจาก บริษัท SCG เดิมใช้เป็นสถานที่ผลิตสินค้าชุมชนเพื่อขอมาตรฐาน แต่ภายหลังปรับเปลี่ยนเป็น ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องพัก และห้องละหมาด อาคารพอเพียง 2 เนื่องจาก อ่านเพิ่มเติม

สินธุ์แพรทอง Farm Shop

เป็นสถานที่รวบรวมและกระจายสินค้าก่อนจะเปิดบริการ Farm Shop ได้มีการส่งสโลแกนประกวดเพื่อสื่อความหมายให้ตรงกับชื่อ จึงได้สโลแกน คือ ลำสินธุ์ก้าวไกล ห่วงใยสุขภาพ สินธุ์แพรทอง Farm Shop เปิดบริการในวันที่ อ่านเพิ่มเติม

“โต๊ะไม้” ภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ

“โต๊ะ” ทั้งหมดที่มีภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ เริ่มมาจากที่เจ้าของบ้าน อุทัย บุญดำ (พ่อเล็ก) และ อุษาวดี บุญดำ (แม่สร้อย) เป็นคนที่ชื่นชอบ “ไม้” สะสมไม้มากว่า 10 ปี ไม้ที่สะสมได้มาจากการเดินทางท่องเที่ยว อ่านเพิ่มเติม

ครัวของศูนย์การเรียนรู้ฯ “ครัวแบบเปิด”

ครัวของศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายสินธุ์แพรทอง สร้างและปรับปรุงมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่ ปี 2544 เป็น ครัวที่นี่เป็น “ครัวแบบเปิด” อันหมายถึง ครัวที่เปิดให้ใคร ๆ สามารถมารับประทานอาหารภายในครัวได้ ภายในคร อ่านเพิ่มเติม