เครือข่ายสินธุ์แพรทอง มีแนวคิดจะลดภาระรายจ่ายการใช้ไฟฟ้า เมื่อปี 2556 จึงเริ่มดำเนินการนำพลังงานทางเลือกมาใช้ โดยมี บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ให้ความสนับสนุนด้านเงินทุน และ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สนับสนุนองค์ความรู้ จนชาวบ้านในเครือข่ายฯ สามารถ ออกแบบ ผลิตได้ ใช้เป็น ซ่อมแซมได้เอง มีทั้งระบบที่ใช้สูบน้ำในไร่นา ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบบ้านประหยัดพลังงาน ระบบรถเข็นเคลื่อนย้ายไปทำงานในที่ทุรกันดาร

เริ่มต้นมีการนำร่องติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน 14 แผง ขนาด 3,300 วัตต์ โดยติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา เป็นระบบเชื่อมสายส่ง คือ เมื่อไม่สามารถใช้ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ได้ก็จะดึงไฟฟ้าจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาใช้แทน โดยเริ่มใช้งานที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ก็สามารถใช้ไฟฟ้าในอาคารต่าง ๆ รวมถึงห้องประชุมได้อย่างทั่วถึง

ก่อนหน้านี้จ่ายค่าไฟเดือนละ 5,000 บาท แต่เมื่อติดตั้งโซล่าเซลล์ ใช้พลังงานทางเลือก ทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงไปกว่า 3,000 บาทต่อเดือน ทำให้สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้มาก

และจากการที่ทางศูนย์เรียนรู้ฯ ประสบความสำเร็จ จึงได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนต่าง ๆ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลอื่นที่สนใจ

นอกจากนี้ เครือข่ายสินธุ์แพรทอง ได้นำระบบโซล่าเซลล์ไปติดตั้งที่ ถ้ำพระพุทธวิหาร (ถ้ำลำสินธุ์) เป็นระบบเชื่อมสายส่งเช่นเดียวกัน แต่ต่างกันที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนแท่นลอยน้ำ ซึ่งสามารถรับแสงอาทิตย์ได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเช้า ๆ สามารถผลิตไฟฟ้าในแต่ละวันได้เร็วกว่าการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาเสียอีก

จุดเรียนรู้พลังงานทางเลือก ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสินธุ์แพรทอง
บ้านพลังงานแสงอาทิตย์
ไฟฟ้านำทางจากพลังงานแสงอาทิตย์
ไฟฟ้านำทางจากพลังงานแสงอาทิตย์