อาคารพอเพียง 1 สร้างขึ้นปลายปี 2558 โดยการสนับสนุนจาก บริษัท SCG เดิมใช้เป็นสถานที่ผลิตสินค้าชุมชนเพื่อขอมาตรฐาน แต่ภายหลังปรับเปลี่ยนเป็น ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องพัก และห้องละหมาด

อาคารพอเพียง 2 เนื่องจากอาคารพอเพียง 1 ไม่เหมาะกับใช้เป็นสถานที่ผลิตสินค้า จึงได้ก่อสร้าง อาคารอาคารพอเพียง 2 โดยทำการปรับรูปแบบให้ตรงกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อขอมาตรฐานสินค้า

อาคารพอเพียง 3 เป็นอาคารต้นแบบ ที่ใช้ไฟโซลาเซลล์ โดยการตั้งแผ่นโซลาเซลล์ไว้บนหลังคา ส่วนหมอแบตเตอรี่จะอยู่ข้างหลัง เพื่อการเรียนรู้เรื่องพลัง และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

อาคารพอเพียง 4 เป็นห้องรวบรวมและแปรรูปทางการเกษตร เพื่อจะรวบรวมผักและผลไม้ที่ได้รับมาตรฐาน GAP (สวนดีที่เหมาะสม) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง